THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỬI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM – YTECO MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM – YTECO Nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014; Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Yteco, kính chúc toàn thể Quý Cổ đông năm […]

By |January 24th, 2014|Thông tin bạn cần biết, Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin mới về công ty|Comments Off on THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỬI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM – YTECO MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

By |January 14th, 2014|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin nhận cổ tức, Thông tin nhận cổ tức 2013|Comments Off on Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 2013

[…]

By |July 23rd, 2013|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin nhận cổ tức, Thông tin nhận cổ tức 2013|Comments Off on THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 2013

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN HƯỞNG CỔ TỨC ĐỢT 1 2013

By |July 17th, 2013|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin nhận cổ tức, Thông tin nhận cổ tức 2013|Comments Off on THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN HƯỞNG CỔ TỨC ĐỢT 1 2013

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY YTECO 2013

Click vào đây để tải về

[…]

By |May 10th, 2013|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013|Comments Off on THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY YTECO 2013

TÀI LIỆU HỌP DHCD NĂM 2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TY YTECO 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY YTECO Click vào đây để tải về

By |May 10th, 2013|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013|Comments Off on TÀI LIỆU HỌP DHCD NĂM 2013

Thông Báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013

By |May 2nd, 2013|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông|Comments Off on Thông Báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 -2012

[…]

By |December 27th, 2012|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin nhận cổ tức, Thông tin nhận cổ tức 2012|Comments Off on THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 -2012

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 2012

[…]

By |July 21st, 2012|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin nhận cổ tức, Thông tin nhận cổ tức 2012|Comments Off on Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CTY CP XNK Y TẾ TP. HCM

[…]

By |June 8th, 2012|Biên bản và nghị quyết đại hội đồng Cổ Đông, Biên bản và nghị quyết đại hội đồng Cổ Đông 2012, Thông tin dành cho cổ đông|Comments Off on NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CTY CP XNK Y TẾ TP. HCM