Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Vui lòng click vào đây để tải về

By |April 22nd, 2015|QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015|Comments Off on THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2015-2020)

By |April 14th, 2015|Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015|Comments Off on NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2015-2020)

Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014

Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2014

Báo Cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệp vụ năm 2014

By |May 15th, 2014|Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014|Comments Off on Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Vui lòng Click vô đây để tải về

By |May 8th, 2014|Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014|Comments Off on CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Thông Báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2014

By |April 21st, 2014|Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014|Comments Off on Thông Báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2014

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY YTECO 2013

Click vào đây để tải về

[…]

By |May 10th, 2013|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013|Comments Off on THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY YTECO 2013

TÀI LIỆU HỌP DHCD NĂM 2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TY YTECO 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY YTECO Click vào đây để tải về

By |May 10th, 2013|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013|Comments Off on TÀI LIỆU HỌP DHCD NĂM 2013

Thông Báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013

By |May 2nd, 2013|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông|Comments Off on Thông Báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

By |April 24th, 2013|Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013, Thông tin quan trọng|Comments Off on THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

[…]

By |May 10th, 2012|Thông tin dành cho cổ đông, Thông tin họp Đại Hộ Đồng Cổ Đông, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012|Comments Off on THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Warning: fopen(./.ips1.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/yteco/public_html/wp-content/themes/Avada/footer.php on line 2