QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015

By |January 18th, 2016|Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG|Comments Off on BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

By |January 18th, 2016|Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG|Comments Off on BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 2015

By |January 14th, 2016|QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Thông tin nhận cổ tức 2015|Comments Off on THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 2015

CÔNG TY YTECO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2015

By |January 8th, 2016|QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Thông tin nhận cổ tức 2015|Comments Off on CÔNG TY YTECO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2015

Công ty yteco ký hợp đồng kiểm toán với công ty AASCS

By |August 18th, 2015|Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán, Công bố Đơn vị thực hiện kiểm toán 2015|Comments Off on Công ty yteco ký hợp đồng kiểm toán với công ty AASCS

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2015

By |July 30th, 2015|QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Thông tin nhận cổ tức 2015|Comments Off on THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2015

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt một năm 2015

By |July 22nd, 2015|QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Thông tin nhận cổ tức 2015|Comments Off on Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt một năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Vui lòng click vào đây để xem

By |July 7th, 2015|Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG|Comments Off on Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2015

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015

By |May 27th, 2015|Biên bản và nghị quyết đại hội đồng Cổ Đông 2015, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG|Comments Off on BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Vui lòng click vào đây để tải về

By |May 14th, 2015|QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Thông tin họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015|Comments Off on BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Warning: fopen(./.ips1.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/yteco/public_html/wp-content/themes/Avada/footer.php on line 2