BỘ MÁY LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH

1 – Đại hội Cổ đông:

1.1- Đại hội Cổ đông Thành lập (Nhiệm kỳ 1) của Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Y tế TP.HCM (YTECO) được tổ chức vào ngày 22/7/2001 đã chuyển đổi Công ty YTECO từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần.

1.2- Đại hội Cổ đông Nhiệm kỳ 2 của Công ty YTECO được tổ chức vào ngày 28/5/2005 và ngày 12/6/2005 quyết định nâng vốn nhà nước từ 29% lên 51% vốn điều lệ.

1.3- Đại hội Cổ đông Nhiệm kỳ 3 của Công ty YTECO được tổ chức vào ngày 22/5/2010.

2 – Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV gồm(xem hình):

  • Ông Trịnh Đào Cung- Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc Công ty
  • Bà Phạm Tố Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Ông Lê Văn Thiện- Thành viên Hội đồng Quản trị
  • Ông Nguyễn Hải Hà- Thành viên Hội đồng Quản trị

3 – Ban Kiểm soát:

  • Ông Huỳnh Công Triết – Trưởng Ban kiểm soát
  • Ông Dư Quốc Đông – Thành viên Ban kiểm soát
  • Bà Nguyễn Thị Thu Thúy – Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị

Ông Trịnh Đào Cung
Ông Trịnh Đào Cung
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 Bà Phạm Tố Hà
Bà Phạm Tố Hà
Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Lê Văn Thiện
Ông Lê Văn Thiện
Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Hải Hà
Ông Nguyễn Hải Hà
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban kiểm soát

Ông Huỳnh Công Triết
Ông Huỳnh Công Triết
Trưởng Ban kiểm soát
Ông Dư Quốc Đông
Ông Dư Quốc Đông
Thành viên Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thu Thúy
Bà Nguyễn Thị Thu Thúy
Thành viên Ban kiểm soát