Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2015

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015